View Image
 

Necklace 16" w/ 4-5 whiteclam heishi white alt. w/ brown, yellow & orange